شانت Sof-Flo

شنت‌های شریان کرونر آتروماتیک Chase Medical Sof-Flo جدیدترین روش در شنت‌های شریانی هستند. نوک اریب دار نرم با هندسه غیر تنظیمی، تروما را به حداقل می رساند و قرار دادن و برداشتن شریان کرونر را آسان تر می کند.

  • کاتالوگ
سبد خرید