ژلویو

 

طراحی ریشه آئورت

با آناتومی ریشه آئورت مطابقت دارد و پتانسیل افزایش طول عمر لت دریچه را دارد.

  • کاتالوگ
سبد خرید