کتتر بالون Gateway PTA

 

کتتر بالون Gateway PTA با سیستم استنت Wingspan برای تسهیل دسترسی از طریق آناتومی عصبی - عروقی چالش برانگیز طراحی شده است.

    سبد خرید