میکروکتتر Trevo Trak 21

 

ایجاد تفاوت با رفتن به راحتی دیستال

شما یک میکروکاتتر می خواهید که به طور قابل اعتمادی شما را به لخته خون برساند و به ساده سازی روند کمک کند. به همین دلیل است که ما میکروکاتتر Trevo Trak 21 را معرفی می کنیم. میکروکاتتر Trevo Trak 21 تمام اندازه‌های Trevo NXT ProVue Retriever را برای روش‌های ترومبکتومی ارائه می‌کند. این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که با طول بسیار بلند 162 سانتی متری خود به طور قابل اعتماد به عروق عصبی دیستال برسد، در حالی که از کاتترهای آسپیراسیون پشتیبانی می کند. این میکروکاتتر ID 0.021 با تمام اندازه‌های Trevo NXT سازگار است و در عین حال مشخصات تقاطع لخته را کم می‌کند.

    سبد خرید