استنت Wingspan و بالون PTA

 

برای بیماری آترواسکلروتیک داخل جمجمه طراحی شده است.

سیستم استنت Wingspan با کاتتر بالون Gateway PTA برای تسهیل دسترسی از طریق آناتومی عصبی - عروقی چالش برانگیز طراحی شده است.

سیستم استنت Wingspan با کاتتر بالون Gateway PTA تحت معافیت دستگاه بشردوستانه (HDE) مجاز است. IRB قبل از استفاده مورد نیاز است.

    سبد خرید