کاتتر Hoper

بالون PTCA 

• مشخصات نوک کوچک برای قابلیت عبور عالی.

• تا کردن حافظه سه جهته بالون امکان به حداقل رساندن اندازه با قابلیت برداشت عالی را فراهم می کند و عملکرد خوب اتساع مکرر را تضمین می کند.

• نوک مخروطی نرم انتقال صاف از سیم راهنما به کاتتر بالون را برای جلوگیری از "fish mouth" و به حداقل رساندن آسیب عروق فراهم می کند.

• هاب شفاف برای مشاهده حباب هوا برای کاهش خطر عملیات راحت است.

    سبد خرید