کاتتر NC Tadpole

کاتتر اتساع عروق کرونری

• استحکام شعاعی قوی با RBP بالا (22 اتمسفر) به استنت گذاری عالی کمک می کند برای بعد از دیلاتاسیون

• پوشش  روی شفت دیستال قابلیت تحویل فوق العاده ای را ارائه می دهد.

• تا کردن حافظه سه جهته بالون امکان به حداقل رساندن اندازه با قابلیت برداشت عالی را فراهم می کند و عملکرد خوب اتساع مکرر را تضمین می کند.

• نوک مخروطی نرم انتقال صاف از سیم راهنما به کاتتر بالون را برای جلوگیری از "دهان ماهی" و به حداقل رساندن آسیب عروق فراهم می کند.

• طراحی کوتاه شانه در هر دو انتهای بالون اتساع دقیق را تضمین می کند و آسیب رگ طبیعی در کنار ضایعه را کاهش می دهد.

    سبد خرید