کاتتر Tadpole

کاتتر اتساع عروق کرونری

• عملکرد فوق العاده برای  بالون تحت کاتتر هدایت کننده 6F.

• پوشش روی شفت دیستال و شفت پروگزیمال Hypotube قابلیت تحویل فوق العاده ای را ارائه می دهد.

• تا کردن حافظه سه جهته بالون امکان به حداقل رساندن اندازه با قابلیت برداشت عالی را فراهم می کند و عملکرد خوب اتساع مکرر را تضمین می کند.

• نوک مخروطی نرم، انتقال صاف از سیم راهنما به کاتتر بالون را برای جلوگیری از "دهان ماهی" و به حداقل رساندن آسیب عروق فراهم می کند.

• طراحی کوتاه شانه در هر دو انتهای بالون اتساع دقیق را تضمین می کند و آسیب رگ طبیعی در کنار ضایعه را کاهش می دهد.

    سبد خرید