ست دریچه آنژیو وی Y-Hemostatis

. به طور موثر از دست دادن خون را به حداقل می رساند و یک کانال صاف برای تحویل دستگاه مداخله ای فراهم می کند .

. مکانیزم فشار کش آسان اجازه می دهد تا با یک دست کار کنید

 

بسته کامل مجموعه شامل:

شیر  (1)

گشتاور سیم راهنما (1)

راهنما معرفی کننده سیم (1)

پارامترهای تکنیکال

Connector type           Push-Pull/Rotating

Inner Diameter                   0.18 (3.0mm)

Body Material                  Polycarbonate

Extension Tubing                          Optional

Sterilization                                ETO

    سبد خرید