کیت دستگاه Inflation

• صفحه ساعت فلورسانس برای نمایش واضح تر.

• تنظیم دقیق صاف برای باد کردن دقیق.

• محور پیچ مانع قرارگیری فشار دقیق را فراهم می کند.

• ساختار داخلی چند سگک، قفل ایمن تر را تضمین می کند.

• دسته ارگونومیک به راحتی در هر دو دست قرار می گیرد.

• دسته گلبرگ مانند کنترل گشتاور را بدون لیز خوردن تضمین می کند.

 

کیت شامل:

دستگاه باد کردن 

مجموعه دریچه Y-Hemostasis 

    سبد خرید