تورنیکه فشاری Radial Artery

• به ویژه برای هموستاز شریان رادیال پس از پونکسیون از راه پوست طراحی شده است.

• مواد شفاف کنترل بصری واضح روش هموستاز را تضمین می کند.

• دریچه یک طرفه متصل به بالون امکان تنظیم دقیق فشار را برای ارائه روش هموستاز شخصی فراهم می کند.

• طول باند قابل تنظیم برای راحتی بیمار مناسب است.

• ضربه گیر روی سرنگ به تخلیه آسان و دقیق باد کمک می کند.

    سبد خرید