آشنایی با فناوری Surpass Evolve

Surpass Evolve تنها منحرف کننده جریان 64 سیمی است که تراکم مش ثابت را در آناتومی عصبی عروقی متنوع حفظ می کند. خط لوله. 4.5x25 در لوله 4.25mm. 11-14 منافذ/mm² مساحت 75-80% تخلخل. از Evolve Flow Diverter پیشی بگیرید.

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده
سبد خرید