کارشناس فروش جنوب غرب کشور

​​​ژینا سوماری

کارشناس فروش​​​​​​​ شمال شرق کشور

علی حکیمی

مدیر فروش جراحی

​سحاب اکبری

​آنیتا پهلوان

مدیر فروش نورولوژی

مهسا مشفقی

شقایق حجت

نسرین برهانی

کارشناس فروش​​​​​​​ شمال غرب کشور

کارشناس فروش جراحی

محسن امامی

مدیر فروش

مرتضی احمدیان

مدیر فروش کاردیولوژی

محمد فضلی نژاد

کارشناس فروش کاردیولوژی

کارشناس فروش کاردیولوژی

سبد خرید